Privacy Policy

Nederlands:

1.1 Algemeen

Antwerp Law School Consultancy vzw (hierna: ALSC), gevestigd aan Frankrijklei 104, bus 1.2, 2000 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ALSC is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0768.765.283.

1.2 Contactgegevens

Site: www.alsc.be;

E-mail: info@alsc.be;

Tel. : +32478653842

1.3 Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor- en achternaam, E-mailadres, Leeftijd, Geslacht, GSM-nummer, overige persoonsgegevens die de cliënt op actieve wijze verstrekt, bijvoorbeeld door de ‘probleemomschrijving’ op de site, in correspondentie, telefonisch of op eender welke andere wijze.

1.4 Doeleinden verwerking persoonsgegevens

ALSC verwerkt persoonsgegevens om op adequate wijze haar diensten te leveren.

1.5 Bewaringstermijn

ALSC bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een maximumbewaartermijn van 3 jaar. Van deze termijn wordt enkel afgeweken in het kader van wettelijke verplichtingen.

1.6 Delen van persoonsgegevens met derden

ALSC verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de regel worden persoonsgegevens enkel binnen ALSC verwerkt.

1.7 Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, …

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren/aanvullen of te (laten) verwijderen. De cliënt heeft het recht te worden vergeten. De cliënt heeft het recht op beperkte verwerking (tijdelijke beperking van de verwerking van de persoonsgegevens). De cliënt heeft het recht zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking. De aanvraag kan worden gedaan door contact op te nemen met ALSC. Daarnaast heeft de cliënt het recht om zijn/haar toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De cliënt heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de cliënt bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ALSC ter beschikking heeft naar de cliënt of een andere, door de cliënt genoemde organisatie, door te sturen.

1.8 Bezwaar en/of klacht

Bezwaren en/of klachten en/of opmerkingen met betrekking tot hetgeen in 1.7 worden via gespecialiseerd verzoek verstuurd naar info@alsc.be. Kopie van het identiteitsbewijs wordt bij dit verzoek toegevoegd. In deze kopie wordt de pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en burgerservicenummer onleesbaar gemaakt. ALSC behandelt het verzoek binnen een redelijke termijn. ALSC wijst er tevens op dat de cliënt de mogelijkheid heeft om klacht in te dienen omtrent zijn/haar gegevensverwerking bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsauthoriteit.

1.9 Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

ALSC neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

1.10 Verwerkingsgronden

De verwerkingsgronden zijn naargelang het geval: de toestemming van de cliënt, gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichtingen en de uitvoering van contractuele verplichtingen.

1.11 Data protection officer

Er wordt geen date protection officer aangesteld.

1.12 Internationaliteit

De gegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europese gemeenschap.

1.13 Geautomatiseerde besluitvorming

ALSC maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

1.14 Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is opgesteld op 7 juni 2021 (versie 1). Bij wijziging van de privacyverklaring zal de versie worden geüpdate (versie 2, versie 3, versie 4, enz.). De versie is raadpleegbaar rechts onderaan iedere pagina. De datum van wijziging wordt steeds onder dit artikel toegevoegd.

Versie 1: 7 juni 2021

English:

Privacy Statement

1.1 General information

Antwerp Law School Consultancy vzw (hereinafter referred to as ALSC), with registered office at Frankrijklei 104, box 1.2, 2000 Antwerp, is responsible for the processing of personal data as described in this privacy declaration. ALSC is registered under the enterprise number 0768.765.283.

1.2 Contact details

Site: www.alsc.be;

E-mail: info@alsc.be;

Tel. : +32478653842

1.3 Personal data being processed

First and last name, e-mail address, age, gender, mobile phone number, other personal data that the client actively provides, for example through the ‘problem description’ on the site, in correspondence, by telephone or in any other way.

1.4 Purposes of processing personal data

ALSC processes personal data in order to adequately provide its services.

1.5 Retention period

ALSC will not store personal data longer than strictly necessary to realise the purposes for which your data are collected. We apply a maximum retention period of 3 years. We will only deviate from this term in case of legal obligations.

1.6 Sharing personal data with third parties

ALSC only provides personal data to third parties if this is necessary for the execution of the agreement and/or to meet legal obligations. As a rule, personal data will only be processed within ALSC.

1.7 Reviewing, adjusting, deleting, … data

The client has the right to inspect his/her personal data, to correct/complete or remove them (or have them removed). The client has the right to be forgotten. The client has the right to limited processing (temporary restriction of the processing of personal data). The client has the right to oppose decisions based on automated processing. The request can be made by contacting ALSC. Furthermore, the client has the right to withdraw his/her consent for the data processing or to object to the processing of his/her personal data. The client has the right to data portability. This means that the client can request us to transfer the personal data ALSC has on file to the client or another organisation named by the client.

1.8 Objection and/or complaint

Objections and/or complaints and/or remarks with regard to what is mentioned in 1.7 will be sent via specialized request to info@alsc.be. A copy of the identity document is added to this request. In this copy the passport photo, MRZ (machine readable zone), passport number and citizen service number will be made unreadable. ALSC will deal with the request within a reasonable period of time. ALSC also points out that the client has the possibility to file a complaint about his/her data processing with the national supervisory authority, the Data Protection Authority.

1.9 How personal data are secured

ALSC takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes.

1.10 Grounds for processing

The grounds for processing are, depending on the case, the client’s consent, justified interests, legal obligations and the performance of contractual obligations.

1.11 Data protection officer

No date protection officer is appointed.

1.12 Internationality

The data will only be processed within the European community.

1.13 Automated decision-making

ALSC does not make use of automated decision-making.

1.14 Effective date

This privacy statement was drawn up on 7 June 2021 (version 1). When the privacy declaration is changed, the version will be updated (version 2, version 3, version 4, etc.). The version can be consulted at the bottom right of each page. The date of amendment will always be added under this article.

Version 1: 7 June 2021